Hakkimizda

Hakkimizda

GÜVENLE GELECE?E ELELE
E??T?M, ÇOCU?U SEVMEKLE BA?LAR
KAR?IYAKAM ANAOKULU'NDA
 * Kendisine güvenen, yurdunu ve milletini seven, sayan , amaçlar? olan , çal??an bir nesil yeti?tiriyoruz..
 * Mezunlar?m?z referans?m?zd?r..
 * Her çocuk tek ve özeldir..
 * Çabam?z sevgi dolu bir ortamda, her çocu?un kendi ya? özelliklerine, ki?isel geli?imine uygun olarak yeti?mesini sa?lamakt?r..
 * Çocu?unuzun Okul Öncesi E?itimini;
    Tesadüflere de?il, KAR?IYAKAM Anaokullar?' na b?rak?n..
 * Çocuk olmak güzeldir..

KAR?IYAKAM ANAOKULU
 Amac?m?z; Çocuklar?m?z?n kendisini, ailesini, yurdunu ve milletini seven sayan mutlu, kendine güvenen bireyler olarak yeti?mesine yard?mc? olmakt?r.
 ?lkemiz ‘Oyun içi e?itimdir.  Çocuklar için ya?am? ö?renme arac? olan ‘oyun’ çocu?un Psiko-Motor ,Sosyal - Duygusal, Dil ve Öz bak?m alanlar?ndaki geli?iminde etkili olmaktad?r.
Okulumuzda High scope e?itim yakla??m? uygulanmaktad?r.  Çocuklar?m?z? bu sayede ö?rendikleri becerileri ta??yabilen, problem çözücü ve karar verici bireyler olmalar? için cesaretlendiririz.
Her çocuk yetenekleri ile do?ar. Bu yetenekleri ortaya ç?karma konusunda duyarl?y?z. Bu güne kadar ki e?itimimizde bunu ba?arm?? olman?n mutlulu?unu ya??yoruz..

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin